embank

embank
[im΄bæŋk] v պատվար կանգ նեցնել, թումբ կապել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Embank — Em*bank , v. t. [imp. & p. p. {Embanked}; p. pr. & vb. n. {Embanking}.] [Pref. em + bank. Cf. {Imbank}.] To throw up a bank so as to confine or to defend; to protect by a bank of earth or stone. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • embank — [em baŋk′, imbaŋk′] vt. to protect, support, or enclose with a bank or banks of earth, rubble, etc …   English World dictionary

 • embank — transitive verb Date: 1576 to enclose or confine by an embankment …   New Collegiate Dictionary

 • embank — /em bangk /, v.t. to enclose or protect with an embankment. [1640 50; EM 1 + BANK1] * * * …   Universalium

 • embank — verb To throw up a bank so as to confine or to defend; to protect by a bank of earth or stone …   Wiktionary

 • embank — em·bank || ɪm bæŋk v. confine or enclose with an embankment …   English contemporary dictionary

 • embank — verb protect or provide with an embankment …   English new terms dictionary

 • embank — v bank, bank up, mound, dike; fortify, secure, protect, defend, guard, shield …   A Note on the Style of the synonym finder

 • embank — em·bank …   English syllables

 • embank — em•bank [[t]ɛmˈbæŋk[/t]] v. t. banked, bank•ing civ to enclose or protect with an embankment • Etymology: 1640–50 …   From formal English to slang

 • embank — /ɛmˈbæŋk/ (say em bangk) verb (t) to enclose, confine, or protect with a bank, mound, dyke, or the like …  

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”